Windows 7 Forums
Welcome to Windows 7 Forums. Our forum is dedicated to helping you find support and solutions for any problems regarding your Windows 7 PC be it Dell, HP, Acer, Asus or a custom build. We also provide an extensive Windows 7 tutorial section that covers a wide range of tips and tricks.


Windows 7: Translate above message

01 Oct 2011   #1
Windows i7 920

Windows 8 Pro x64
 
 
Translate above message

Google Translate

Quote:
The idea here is simple. Take the above message, and translate to a language other than English, then translate it back and post it. Then the next person should do the same, and so on. For this to work, and produce funny/nonsense messages, each person should try different languages. The message which this should be done to should be put in QUOTES.
My System SpecsSystem Spec
01 Oct 2011   #2
boohbah

Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit 7600
 
 

Quote:
Tanken här är enkel. Ta det ovanstående meddelandet och översätta till ett annat språk än engelska, sedan översätter det tillbaka och efter det. Då nästa person borde göra detsamma, och så vidare. För att detta ska fungera och producera roliga / nonsens meddelanden, bör varje person prova olika språk. Det budskap som detta bör göras för att bör sättas inom citationstecken.
The idea here is simple. Take the above message and translate into a language other than English, then translate it back after that. Then the next person should do the same, and so on. For this to work and produce fun / nonsense messages, each person should try out different languages. The message that this should be done to be put in quotes.
My System SpecsSystem Spec
01 Oct 2011   #3
MrNeeds

Windows 7 Ultimate x64 SP1
 
 

English to Armenian
Quote:
Գաղափարը այստեղ պարզ է. Վերցրեք վերոնշյալ հաղորդագրությունը, եւ Թարգմանել լեզվով, այլ ոչ անգլերեն, ապա թարգմանել այն ետ եւ այն. Այնուհետեւ հաջորդ մարդը պետք է վարվել նույն կերպ, եւ այլն: Այս աշխատանքը, եւ արտադրել զվարճալի / անհեթեթ է, յուրաքանչյուր մարդ պետք է փորձենք տարբեր լեզուներով. Հաղորդագրության որն այս պետք է անել, որպեսզի պետք է դրվել հայտերը ներկայացնելով.
Armenian to English
Quote:
The idea here is simple. Take the message and language, not English, then translate it back and it? Then the next person should be treated the same way, etc. In this work, and produce funny / ridiculous, and every man must try different languages. The message that this should be done in order to be put in quotes.
My System SpecsSystem Spec
.

01 Oct 2011   #4
boohbah

Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit 7600
 
 

Bengali

Quote:
এখানে ধারণা করা হয় সহজ. উপরের বার্তাটি নিন এবং একটি ভাষা ইংরেজি ছাড়া অন্য অনুবাদ তারপর, এটা অনুবাদ এবং এটা পোস্ট. তারপর পরের ব্যক্তি একই কাজ, এবং তাই করা উচিত. এই কাজ থেকে এবং মজার / অর্থহীন বার্তা উত্পাদন, প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন ভাষায় চেষ্টা করা উচিত. বার্তা যা এই করা উচিত উদ্ধৃত যেতে করা উচিত.
There is a simple concept. The message from above, and a language other than English, without translation, then, is a translation and it is posted. Then the next person in the same job, and so should you. In this work, and fun / pointless message generation, every person should try a variety of languages​​. This should be a message that can be quoted.
My System SpecsSystem Spec
07 Oct 2011   #5
Britton30
Microsoft MVP

Windows 7 Ultimate X64 SP1
 
 

Quote:
There is a simple concept. From the above information, and language other than English, no translation, then, is a translation and posting. Then the person next in the same job, and so should you. In this work, and have fun / meaningless information that everyone should try a different language. This should be a message can be cited.
From Chinese:
有一個簡單的概念。從上面的消息,和英語以外的語言,不需要翻譯,然後,是一個翻譯和張貼。然後在同一作業旁邊的人,你也應該這麼做。在這項工作,並產生樂趣/無意義的信息,每個人都應該嘗試不同的語言。這應該是一個可以援引的消息。
My System SpecsSystem Spec
08 Oct 2011   #6
A Guy

Microsoft Community Contributor Award Recipient

Windows 7 Home Premium x64 SP1
 
 

From English to Portuguese and back.

Há um conceito simples. Da informação acima, e da língua à excepção do inglês, nenhuma tradução, então, são uma tradução e uma afixação. Então a pessoa em seguida no mesmo trabalho, e deve assim você. Neste trabalho, e tenha o divertimento/informação sem sentido que todos deve tentar uma língua diferente. Esta deve ser uma mensagem pode ser mencionada.

Quote:
It has a simple concept. The message of above, and a language to the exception of the English, without translation, then, is a translation and is affixed. Then the following person in the same work, and must thus you. In this work, and amusement/generation of unjustified message, each person must try a variety of languages. This must be a message that can be cited.
A Guy
My System SpecsSystem Spec
08 Oct 2011   #7
Corazon

Windows 7 Professional SP1 32-bit
 
 

Previous post:

Quote:
It has a simple concept. The message of above, and a language to the exception of the English, without translation, then, is a translation and is affixed. Then the following person in the same work, and must thus you. In this work, and amusement/generation of unjustified message, each person must try a variety of languages. This must be a message that can be cited.
German:

Es hat ein einfaches Konzept. Die Nachricht von darüber und eine Sprache mit Ausnahme von Englisch, ohne übersetzung, ist dann eine festgelegte übersetzung. Die folgende Person in derselben Arbeit musst dann Du sein. In dieser Arbeit sowie Amüsierung/Erzeugung unbelegter Nachrichten muss jede Person eine Reihe von Sprachen ausprobieren. Dies muss eine Nachricht sein, die zitiert werden kann.

English:

It's got a simple concept. The message from above and a language other than English, without translation, is then a finalized translation. The next person in the same line of work must then be you. In this work as well as self-amusement/generation of unconfirmed news, each person much try a number of languages. This should be a quotable message.
My System SpecsSystem Spec
Reply

Thread Tools


Similar help and support threads
Thread Forum
Google toolbar translate
Hi everyone! I'm using google toolbar just for the translator by hovering over a word. It's not anymore functioning or what is going on? I'm speaking for iexplorer 11 in W7sp1 full updated. I've already search but there are not news, out of old discussions from 2010. So maybe someone from...
Browsers & Mail
Scan & translate a document?
Hi I have some instructions that I need translating. Once I scan the document how can I then translate? Is their software I need? Appreciate your help Thx
Software
Please Help Me. Translate Indonesian Language
About Terms and Condition http://m.portal.paseban.com/?mod=con...-and-condition Someone Please Translate to English for Me ? .. I Need Sound Files In That Website to My Work And I Need to Credit This Sound In My Work But I Don't Know Author Website. Can Anyone Help Me ?...
Chillout Room
Google Translate for Animals
Making the world's information universally accessible is a key goal for Google. Language is one of our biggest challenges so we have targeted our efforts on removing language barriers between the species. We are excited to introduce Translate for Animals, an Android application which we hope...
Chillout Room
can anybody translate russian for me?
i have this image i can't use google translate because i can't copy the text. could anyone be kind enough to translate this words from russian to english? thanks. http://img693.imageshack.us/img693/2686/20100105004643.png
Chillout Room


Our Sites

Site Links

About Us

Find Us

Windows 7 Forums is an independent web site and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Microsoft Corporation. "Windows 7" and related materials are trademarks of Microsoft Corp.

© Designer Media Ltd

All times are GMT -5. The time now is 01:32.
Twitter Facebook Google+ Seven Forums iOS App Seven Forums Android App